www.arteffect.pl

Strona 1 <

Ostrość obrazu

Ostrość obrazu nastawia się przy pomocy lustra opuszczonego ku dołowi a więc przy naciqgniętej migawce. W tym celu pierścień do nastawiania ostrości (22) przekręca się w ten sposób, by obraz przedmiotu zdjęcia, widoczny na soczewce obrazowej, stat się dos-konalę ostry. Nastawienia odległości względnie ostrości obrazu można też dokonać przy użyciu skali odległości znajdującej się na oprawie obiektywu. Soczewka obrazowa służy wtedy tylko do wyboru motywu.
Głębię ostrości odczytuje się na skali odległości, rozmieszczonej na pierścieniu do nastawiania ostrości (22), przy pomocy nierucho-mej skali głębi ostrości (21), wyrytej na oprawie obiektywu między pierścieniem do nastawiania ostrości (22) a pierścieniem nastaw-czym przysłony (20). Na skali głębi ostrości wyryte sq symetrycznie po obu stronach wskaźnika jednakowe wartości otworu względnego obiektywu - one właśnie wskazujq na skali odległości zasięg głębi ostrości. (Na ilustracji obok: odległość 5 m, otwór względny obiek-tywu 8, głębia ostrości od 3,5 m do około 9,5 m.)
Przy użyciu celownika sportowego nastawia się ostrość obrazu z góry, przed wykonaniem zdjęcia, przy pomocy soczewki obrazowej lub skali odległości na obiektywie.

Dalmierz dwupolowy

W dalmierzu dwupolowym widoczne sq dwa obrazy częściowe mo-tywu, przesuwające się względem siebie w przeciwnych kierunkach przy pokręcaniu pierścieniem (22) do nastawiania ostrości. Gdy obydwa odcinki jakiegoś konturu, przeciętego przez linię gra-niczną styku obu obrazów częściowych i widocznego na obydwu i obrożach, znajdq się nad sobą we właściwym położeniu i utworzą odpowiednią całość, obraz jest ostro nastawiony. Do tego celu nadają się najlepiej prostopadle kontury motywu.

Soczewki obrazowe

Istnieje sześć różnych soczewek obrazowych, mogących znaleźć zastosowanie w aparacie PENTACON six. (Patrz także: instrukcja obsługi "Przyrzqdy do zdjęć makroskopowych przy pomocy aparatu PRACTISIX" - "Gerate fur Nahaufnahmen żur PRACTISIX".)
Wymiana soczewek odbywa się następująco. Po zdjęciu wziernika rozluźnia się wkręty dociskające trzy sprężynki mocujące soczewkę i odchyla sprężynki w bok, wyjmuje pierścień dociskojqcy a następ-nie soczewkę. Założenie innej soczewki obrazowej i jej zamoco-wanie odbywają się odpowiednio. Należy tylko pamiętać, że cień-szy bok soczewki powinien znaleźć się od tylu.

Przysłona

Przysłonę nastawia się przy pomocy pierścienia nastawczęgo przysłony (20) znajdujqcego się w oprawie obiektywu. Wyrytq no tym pierścieniu, odpowiedniq dla danego zdjęcia liczbową wartość otworu ustawia się wprost poniżej czerwonego wskaźnika nierucho-mej skali głębi ostrości. Jeżeli obiektyw wyposażony jest w automa-tycznq przysłonę zaskokowa, pozostaje ona całkowicie otwarta również po dokonaniu nastawienia wybranego otworu względnego i domyka się do wielkości tego otworu dopiero po naciśnięciu wyz-walacza migawki. Jeżeli przed wykonaniem zdjęcia ma być spraw-dzona głębia ostrości, naciśnięcie dźwigienki (19) z boku obiek-tywu powoduje zmniejszenie się otworu przysłony do nastawionej wybranej wielkości, wskazywanej no pierścieniu (20) przez czer-wony wskaźnik.

 

Migawka szczelinowa

Migawka szczelinowa aparatu PENTACON six dopuszcza stoso-wanie czasów naświetlenia od 1 s do 1 iooo s oraz - po nastawieniu na B - czasów dowolnej długości. Jeżeli czas naświetlenia ma przekroczyć 1 s, jest wskazane użycie wężyka z zaciskiem blokujq-cym. Czasy naświetlenia sq tak stopniowane, że przejście od jednej wielkości do bezpośrednio następnej lub poprzedzającej powoduje podwojenie względnie skrócenie do połowy czasu naświetlenia. Do skali czasów dostosowana jest skala wielkości otworów względnych przysłony na pierścieniu (20). Naświetlenie będzie jednakowe, jeżeli czas zostanie podwojony a zarazem przesłona - nastawiona no wielkość bezpośrednio mniejsza lub odwrotnie.

Czas naświetlenia

Czas naświetlenia nastawić można przed i po naciągnięciu mi-gawki. Nastawianie odbywa się przez przekręcenie tarczy (13) ze skala czasów. Obrót może być wykonany w dowolnym kierunku w ten sposób, by wybrany czas znalazł się naprzeciw czerwonego trójkątnego znaczka. Zaskakiwanie tarczy po każdym nastawieniu stanowi zabezpieczenie przed mimowolnym przestawieniem tarczy.

Dźwignia szybkiego naciągu

Dźwignia szybkiego naciągu służy nie tylko do naciągania migawki, ale też do równoczesnego przesuwania błony. Zarazem zostaje otwarta całkowicie przysłona, tarcza licznika przesunięto o jeden znak naprzód oraz - przez odchylenie lustra w dół - bieg promieni świetlnych, wpadających przez obiektyw, skierowany na soczewkę obrazową.

 

Samowyzwalacz - Wyzwalacz

Uruchomienie samowyzwalaczo odbywa się przez odchylenie dźwig-ni (5) o około 90° i naciśnięcie wyzwalacza (4) po uprzednim na-ciągnięciu migawki i nastawieniu jej na dowolny czas. Od chwili uruchomienia są mowyzwa łącza do zadziałania migawki upływa czas około 10 s. Podczas działania somowyzwalocza dźwignia (5) powraca do położenia wyjściowego.
Przez przekręcenie dolnego moletowanego pierścienia (15) w kie-runku przeciwnym ruchowi wskazówek zegara aż do oporu wyzwa-locz zostaje zablokowany - czerwona kropko na obwodzie pierście-nia (15) znajduje się wtedy na górze. Zapobiega to mimowolnemu wyzwoleniu migawki. Przez przekręcenie pierścienia (15) w kie-runku odwrotnym wyzwalacz zostaje odblokowany

Synchronizacja

Synchronizacja z elektronowymi i spaleniowymi lampami błys-kowymi odbywa się przy pomocy łqcznika X. Gniazdko synchro-nizocyjne znajduje się u dołu tubusa aparatu. Przy wtykaniu i wyjmowaniu wtyczki kabla synchronizacyjnego lampy błyskowej czerwona kropka na obwodzie moletowanego pierścienia musi znajdować się naprzeciw czerwonej kropki na obwodzie gniazdka. Przez przekręcenie moletowanego pierścienia w prawo wtyczka zostaje zamocowana w gniazdku i zabezpieczona przed wypad-nięciem lub mimowolnym wyciągnięciem.
Przy użyciu elektronowej lampy błyskowej należy tarczę czasów naświetlenia nastawić na znak symbolizujący błyskawicę, przy użyciu lampy spaleniowej krótkoświecacej - na 1/15 s, zaś długoświecącej - na 1/8 s.
Przy użyciu somowyzwalacza przycisk wyzwalacza musi pozostawać pod naciskiem aż do zaświecenia lampy błyskowej - należy do tego celu posłużyć się wężykiem z zaciskiem blokujqcym. Do wypośrodkowania liczbowej wartości otworu względnego obiek-tywu służy formuła: współczynnik świetlny podzielony przez odległość w metrach od źródła światła błyskowego do przedmiotu.

 


Wyjmownie błony

Btonę 120 wyjmuje się z aparatu po 12-tym zdjęciu, zaś błonę 220 po 24-tym zdjęciu - zawszę dopiero po całkowitym przewinięciu filmu i papieru ochronnego aż do samego końca na szpulę od-biorczo. W tym celu należy - po zwolnieniu blokady przy pomocy dźwigienki (3) - dźwignią szybkiego naciągu wykonywać kolejno pełne ruchy aż do oporu i z powrotem z następującym każdorazowo wyzwoleniem migawki, aż opór przy wykonywaniu naciągu zmniej-szy się nagle w sposób wyraźnie wyczuwalny. Będzie to znak, że papier ochronny opuścił już szpulę zdawczą i został prawię całko-wicie nawinięty na szpulę odbiorczą. Krótkich wahadłowych ruchów - jak przy zakładaniu błony - w tym wypadku stosować nie wolno! Teraz następuję uchylenie tylnej ścianki, otwarcie aparatu, za-bezpieczenie rolki przed rozwinięciem się przez przyklejenie końca papieru ochronnego, wreszcie wyjęcie rolki po odciągnięciu łożyska.

Wymiana obiektywów

Wymiana obiektywu wymaga niewielu tylko ruchów: przekręca się molętowany pierścień mocujący (18) zatrzasku bagnetowego aż do oporu w kierunku przeciwnym ruchowi wskazówek zegara i wyjmuje obiektyw. Obiektyw wymienny osadza się w ten sposób, by czer-wony znak na oprawię obiektywu znalazł się u góry, zaś kotek względnie wkręt na wewnętrznym brzegu obiektywu wszedł do wycięcia w górnym zewnętrznym brzegu tubusa aparatu (patrz ilustracja!), Po dociągnięciu moletowanego pierścienia mocują-cego (18) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara obiek-tyw jest zamocowany.

 

Obiektywy

Standartowy obiektyw Jena Bm 2,8 80 mm jest wyposażony w auto-matyczną przystanę zaskokowa. Poza nastawieniem wybranej war-tości liczbowej otworu względnego nie wymaga ona żadnej dal-szej obsługi, gdyż jest automatycznie sterowana przez aparat. W czasie nastawiania ostrości przysłona pozostaje całkowicie otwarta.
Obiektywy dodatkowe z automatycznymi przysłonami zaskokowymi
wymagają obsługi takiej samej, jak obiektyw standartowy. Dotyczy to zarówno nastawiania otworu przysłony jak i oceny głębi ostrości.

Obiektywy dodatkowe bez przysłony automatycznej
Obiektywy te, jak np. Telemegor 4,5/300 mm z przystonq spręży-nowq, również umożliwiają nastawianie ostrości obrazu przy całko-wicie otwartej przysłonie, albowiem po dokonaniu wyboru i nasta-wienia wielkości otworu przysłony pozostaje ona nadal całkowicie otwarto i dopiero bezpośrednio przed zdjęciem następuje jej dom-knięcie do wybranej wielkości przez przekręcenie pierścienia nastowczego aż do oporu, który został poprzednio nastawiony na wybrana wielkość.
Przy zastosowaniu obiektywów o dłuższej ogniskowej (ponad 300 mm) dźwigienka sterująca automatyczny zaskok przysłon, mie-szcząca się wewnątrz tubusa aparatu, może znaleść się na drodze promieni światła, wpadającego przez obiektyw. W celu usunięcia tej przeszkody należy dźwigięnkę, widoczną w tubusie po lewej stronie, odchylić w bok na tyle, by nie dotykała ściany po naciągnię-ciu migawki. Oczywiście gdy mają zostosowanie obiektywy z auto-matyczną przysłoną zaskokowa, dźwigienka musi powrócić do poło-żenia, w którym może spełniać swą sterowniczą funkcję.

 

Do użycia w połączeniu z aparatem PENTACON sixdostarczane sq następujqce obiektywy:

 

Standartowy obiektyw Jena

Bm 2,8/80 mm ASB

Obiektywy dodatkowe

Jena Flektogon

4/50 mm ASB

Jena Flektogon

2,8/65 mm ASB

Jena Bm

2,8/120 mm ASB

Jena S

2,8/180 mm ASB

Jena S

4/300 mm ASB

Meyer Telemegor

4,5/300 mm VB

Meyer Orestegor

5,6/500 mm VB

Jena Obiektyw lustrzany

5,6/1000 mm VB 

 

 

 

 

ASB = oznacza wyposażenie w automatyczna przysłonę zaskokowa

VB = oznacza wyposażenie w przysłonę sprężynowa.

 

Aparat PENTACON six można ustawić pewnie no płaskim podłożu. Służy do tego celu specjalna śruba (numer katalogowy 223650), która po wkręceniu do łącza statywowego tworzy trzeci punkt oparcia.
Dalszy postęp w konstrukcji aparatu PENTACON six może spowo-dować nieznaczne odstępstwa od danych zawartych w niniejszej instrukcji.
Przez niewłaściwe obchodzenie się z aparatem mogą powstać uszkodzenia, których usunięcie wykracza poza zakres gwarancji. Dlatego należy przestrzegać ściśle wszelkich wskazówek, podanych w instrukcji

Aparat PENTACON six jest przyrządem bardzo wszechstronnym. Jego możliwości wzrostajq jednak niepomiernie, gdy prócz samego aparatu użyte zostanq istniejące w wielkim wyborze i rozmaitości przyrzqdy dodatkowe. Zaleta ich polega nie tylko na tym, że za-spokajajq one wszelkie wymagania, lecz i na tym, że sq bardzo łatwe i proste w obsłudze. A to jest możliwe tylko dzięki jedy-nemu w swoim rodzaju układowi nostawczo-celowniczemu, w jaki właśnie wyposażony jest PENTAGON six.
Znajdujqca się obok ilustracja umożliwia zorjentowanie się -w pewnym ograniczonym tylko stopniu - w rozmaitości istniejących urządzeń dodatkowych do aparatu PENTAGON six. Wyczerpujących informacji udzielają specjalistyczne przedsiębiorstwa handlu sprzę-tem fotograficznym.

www.arteffect.pl