www.arteffect.pl

 

 

 

PENTACON six jest prosty i łatwy w obsłudze, ale bynajmniej nie prostym, prymitywnym aparatem. Wprost przeciwnie wśród niezliczonej mnogości różnorodnych aparatów fotograficznych szczególnie wyróżniające się i godne uwagi miejsce zajmuje właśnie PENTACON six. Jego konstrukcja i techniczne wyposażenie po-myślane sq dla najwybredniejszych z pośród wybrednych - dla wybranego, elitarnego kręgu osób uprawiających sztukę fotograficzna na najwyższym poziomie.
Można uznać za pewnik, że ten, kto kupuje aparat PENTACON six, opanowuje doskonale technikę fotografowania i umie obchodzić się bezbłędnie z aparatami fotograficznymi, co jednak nie uza-sadnia rezygnacji z instrukcji obsługi. Każdy przyrzqd posiada swe swoiste cechy i swe szczególne osobliwości. Jest to zasługa po-mysłowych konstruktorów sprzętu fotograficznego, którzy nieustan-nie przemyśliwujq nad tworzeniem nowych rozwiązań oraz udoskonalaniem i upraszczaniem już istniejących. Z tego powodu nawet najlepiej w tej dziedzinie zorjęntowani mogq odnieść swa korzyść z przestudiowania instrukcji.
Podobnie pożyteczne będzie na pewno przećwiczenie - na podstawie instrukcji - wszystkich chwytów i ruchów sktadajqcych się na obsługę i użycie aparatu. Albowiem im bardziej wprawne, szybkie i niezawodne stanq się te ruchy, im mniej świadomej uwagi pochłania czysto techniczna strona zdjęcia, tym więcej uwagi tej poświęcić można problemom artystcznym, tym więcej radości i przyjemności przysparza aparat PENTACON six.

Oznaczenie najważniejszych części:


1. Wziernik osłonowy
2. Dźwignia szybkiego naciągu
3. Dźwigienka odblokowujaco
4. Wyzwalacz migawki
5. Dźwignia naciągu samowyzwalacza
6. Gniazdko synchronizacyjne dla lamp błyskowych
7. Zasuwa tylnej ścianki aparatu
8. Wysuwalne łożyska dla szpul
9. Guzik przesuwny do otwierania wziernika osłonowego
10. Celownik ramkowy (sportowy)
11. Przycisk zwalniający umocowanie wziernika osłonowego
12. Zapamiętywacz rodzaju filmu
13. Skala czasów
14. Lupa nastawcza
15. Blokada wyzwalacza
16. Zapamiętywacz czułości filmu
17. Licznik zdjęć
18. Moletowany pierścień do mocowania obiektywu
19. Dźwigienka domykajqca przysłonę do wybranej wielkości otworu
20. Pierścień nastowczy przysłony
21. Skala głębi ostrości
22. Pierścień do nastawiania ostrości
23. Łącze śrubowe dla statywu

 

Liczne części aparatu PENTACON six powinny być niedostępne dla użytkownika i pozostać przezeń nietknięte. Sq też one dlate-go przezornie tak umieszczone wewnątrz aparatu, że dostęp do nich bez rozłożenia aparatu jest niemożliwy.
Jednakże zajrzenie do tej zamkniętej, zakazanej strefy byłoby bardzo pouczające. Umożliwia to przekrój przez całość aparatu, przedsta-wiony na rysunku i ujawniający tajemnice konstrukcji, której ten typ aparatu fotograficznego zawdzięcza swe bezsporne, wyjątkowe miejsce.

Widać na tym przekroju najistotniejsza część aparatu, układ nastawczo-celowniczy, który czyni niezmiernie prostym i łatwym to, co jest najtrudniejsze i najbardziej skomplikowane - prawidłowy wybór motywu, nastawienie obrazu i wykonanie zdjęcia. W układzie tym, w sposób zdumiewojqco prosty, dochodzi do zespolenia w jedna orgonicznq całość - w niezliczonych odmianach - aparatu, obiektywu i urzqdzeń dodatkowych, co stwarza tak różnorodne i wielorakie możliwości wykonywania zdjęć, jakich - w tak dużej liczbie i tok doskonałych - nie może zapewnić żaden inny typ aparatu.

 

 


Instrukcja obsługi w skrócie

1. Zasuwę (7) tylnej ścianki odsunqć ku dołowi i odchylić ściankę. Licznik zdjęć (17) wraca do położenia wyjściowego.
2. Do lewej komory filmowej włożyć rolkę z błona.
3. Usunqć zaklejkę zabezpieczajqcq rolkę przed rozwinięciem się, papier ochronny przeciqgnać w prawo i jego ścięty koniec zało-żyć do dłuższej szczeliny szpuli odbiorczej.
4. Dźwignię (2) szybkiego naciągu odchylić oż do oporu, a następ-nie krótkimi ruchami wahadłowymi tej dźwigni przesuwać błonę ^ w prawo aż wydrukowany na papierze ochronnym znak nastaw-czy znajdzie się nad białq kropka widocznq na dolnym wew-nętrznym obrzeżu aparatu. Dźwignię (2) szybkiego naciągu od-stawić teraz do położenia wyjściowego i domknqć tylnq ściankę. Krótkie ruchy wahadłowe wolno wykonywać dźwigniq (2) jedynie przy zakładaniu błony, a więc przy odchylonej ściance i otwar-tym aparacie - nigdy gdy aparat jest zamknięty!
5. Nastawić odpowiednie dane na zapamiętywaczach (12) i (16).

6. Czterokrotnie kolejno po sobie wyzwolić i naciqgnqć migawkę. Dźwignię (2) szybkiego naciągu za każdym razem odchylić peł-nym ruchem aż do oporu, a następnie odprowadzić do położenia wyjściowego. Licznik (17) wskaże teraz pierwsze zdjęcie.
7. We wzierniku nastawić obraz na ostro. W razie potrzeby - dla lepszej oceny obrazu - posłużyć się wychylnq lupa nastawcza.
8. Po wykonaniu 12-go zdjęcia, a przy użyciu błony zwojowej 220 również po wykonaniu 24-go zdjęcia dźwignia szybkiego na-ciągu zostaje zablokowana. Zwolnienie blokady następuje przez przesunięcie dźwigienki odblokowujacej, co umożliwia dalszy przesuw błony.
9. Po naświetleniu 12-go względnie 24-go zdjęcia, jak również w wypadku wcześniejszego wyjęcia filmu nie w całości naświetlo-nego należy błonę wraz z papierem ochronnym przewinqć do końca na szpulę odbiorczq przez kolejne wykonanie stosownej liczby pełnych odchyleń dźwigni szybkiego naciągu aż do oporu i każdorazowe wyzwolenie migawki. W tym wypadku nie wolno dźwignia szybkiego naciqgu wykonywać krótkich wahadłowych ruchów (patrz wskazówka 4)!

Zakładanie błony zaczyna się od odsunięcia ku dołowi zasuwy (7) i odchylenia tylnej ścianki. Do załadowania aparatu mogq być użyte wszelkie dostępne w handlu rodzaje błon zwojowych 120 na 12 zdjęć oraz błon zwojowych 220 na 24 zdjęć formatu 6x6 cm.
Samo zakładanie błony przebiega następująco: odcia.gnqć i przez przekręcenie zaaretować w tym położeniu obydwa wysuwalne to- ' zyska dla szpul, do lewej komory filmowej włożyć rolkę filmu, zaś do prawej - pustq szpulę i to tok, by występ naciągu znalazł się w górnym rowku rdzenia szpuli, a następnie zwolnić łożyska - zaskakuje! one z powrotem i trzpienie ich wnikajq w dolne otwory rdzeni szpul. Po usunięciu zaklęjki, zabezpieczającej rolkę przed rozwinięciem się, papier ochronny przeciqgnqć w prawo i jego ścięty koniec założyć do dłuższej szczeliny szpuli odbiorczej, dźwig-nię szybkiego naciqgu odchylić pełnym ruchem aż do oporu i szere-giem kolejnych krótkich wahadłowych ruchów tej dźwigni przesunqć papier ochronny tak daleko, by wydrukowany na nim znak nastaw-czy znalazł się nad biatq kropka, widoczną na dolnym wewnętrznym obrzeżu aparatu. Papier należy przy tym nawijać na szpulę od-biorczą dokładnie i ściśle, tak aby byt silnie napięty - zapobiegnie to nierównomiernemu, wadliwemu przesuwowi filmu, powstawaniu nierównych i nierówno od siebie odległych klatek na filmie przy wykonywaniu zdjęć. Dźwignię szybkiego naciągu odstawić teraz do położenia wyjściowego, domknąć tylną ściankę i zasunąć zosuwę - aparat zostaje w ten sposób szczelnie zamknięty.

Należy pamiętać, ze wykonywanie krótkich wahadłowych ruchów dźwignia szybkiego naciągu dopuszczalne jest jedynie przy zakładaniu błony a więc przy otwartym aparacie i odchylonej w bok jego tylnej ściance. Gdy aparat jest zamknięty, nawet nienaładowany, ruchów takich wykonywać nie wolno.

 

 

 

Licznik zdjęć

Odchylenie tylnej ścianki aparatu powoduje powrót licznika zdjęć (17) do położenia wyjściowego, domknięcie ścianki - samoczynne wlqczenie licznika. Po czterokrotnym wyzwoleniu i nociqgnięciu migawki w okienku licznika zjawia się znak, wskazujący, że aparat gotowy jest do wykonania pierwszego zdjęcia. Dźwigni szybkiego naciqgu - po wykonaniu nici pełnego ruchu i odchyleniu jej do oporu - nie należy pozwolić na powrotny samoczynny odskok, lecz powinno się jq odprowadzić do położenia wyjściowego. Każde dalsze naciągnięcie migawki i błony powoduje przesunięcie licznika o je-dynkę na kolejny, bezpośrednio wyższy numer. Po wykonaniu 12-go zdjęcia - a przy użyciu błony zwojowej 220 również po wykonaniu

 

Zapamiętywacze

Zapamiętywacz - tarcza (12) z symbolami oznaczającymi poszcze-gólne odmiany filmu czarno-biatego i barwnego - znajduje się współosiowo nad skalq czasów (13). Symbol odpowiadający rodza-jowi założonego do aparatu filmu nastawia się naprzeciw liczby 12, jeżeli w użyciu jest błona zwojowa 120, zaś naprzeciw liczby 24, jeśli użyta została błona zwojowa 220.
Drugi zapamiętywocz - tarcza (16) z czułościami filmu według DIN

Wziernik osłonowy

Przez przesunięcie guzika (9) w kierunku strzałki wziernik osłonowy otwiera się i ustawia samoczynnie w gotowości do użytku. Zamyka się wziernik przez lekkie naciśnięcie jego pokrywy,
Wziernik umocowany jest i zaryglowany na osłonie aparatu. W celu zdjęcia go należy nocisnqć przycisk zwalniający (11) znajdujący się na wierzchu aparatu - wtedy wziernik daje się odsunąć ku tyłowi i odjąć.

 

Lupa nastwacza. Celownik ramkowy (sportowy)

 

Lupa nastowcza (14) wziernika osłonowego służy do dokładnego nastawiania ostrości oraz lepszej oceny obrazu we wzierniku.
Tę czterokrotnie powiększa jqcq lupę (14) należy tok wychylić i usta-wie, by zajęła położenie równolegle do soczewki obrazowej.
W celu doprowadzenia celownika sportowego do stanu gotowości należy otworzyć okienko pokrywy wziernika przez odchylenie klapy ku górze oraz wysunąć ramkę (10).

 

 

Wziernik pryzmatyczny

 

Wziernik pryzmatyczny umożliwia obserwację obrazu na soczewce obrazowej w kierunku przedmiotu zdjęcia t. zn. w kierunku zgod-nym z osiq optycznq i zwrotem obiektywu. Widoczny w tym wzier-niku obraz, odbity od ścian pryzmatu PENTACONalnego, jest prosty, o prawidłowo rozmieszczonych stronach i powiększony około czte-rech razy. Wady refrakcji oka można wyrównać przez osadzenie w okienku tego wziernika szkła korekcyjnego, co pozwala na pracę bez okularów.
Wziernik pryzmatyczny umocowuje się no aparacie przez nałożenie go z góry na cztery trzpienie mocujące przy równoczesnym odsu-nięciu obydwu bocznych guzików ryglujących. Przez zwolnienie tych guzików następuje zaskok wziernika we właściwe położenie. Od-powiednio dokonuje się też czynności odwrotnej - odjęcia wziernika pryzmatycznego.

 

>Strona 2

 

 

www.arteffect.pl